Oροι Χρησης SpeechVoice.gr

Γενικά

Ο δικτυακός τόπος speechvoice.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας «SpeechVoice-Σ.ΠΑΝΑΓΟΣ KAI ΣΙΑ ΟΕ» και διατίθεται μόνο για εμπορικούς σκοπούς. Με την είσοδο του επισκέπτη στο δικτυακό αυτό τόπο τεκμαίρεται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των όρων χρήσης, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς και ότι παραιτείται οιασδήποτε αξίωσης ήθελε προκύψει από την επίσκεψή του στο speechvoice.gr 

Πνευματικά Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου του παρόντος χώρου διαδικτύου προστατεύονται από τους ελληνικούς (Ν.2121/1993), κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο SpeechVOice (εταιρία ειδικής αγωγής Σ.ΠΑΝΑΓΟΣ OE).

Περιήγηση, Αναπαραγωγή, Δημοσιεύσεις, Άρθρα, Κείμενα, Εικόνες, Λογότυπα, Βίντεο, Εκδόσεις, Προϊόντα, Εμφάνιση και Υλικό της Ιστοσελίδας www.speechvoice.gr 

Παρέχεται στους χρήστες η άδεια περιήγησης στον δικτυακό αυτό τόπο για εμπορική χρήση κατόπιν ρητής άδειας της SpeechVoice (χρησιμοποιώντας user id & password), εκτός εάν εκφράζεται ρητώς το αντίθετο. Τυχόν αναπαραγωγή ή διάδοση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για οποιαδήποτε χρήση επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης άδειας του SpeechVoice.

Οποιαδήποτε πληροφορία που παρέχεται από τον ως άνω δικτυακό τόπο δεν μπορεί να αναδημοσιευτεί μερικά ή ολικά ή να χρησιμοποιηθεί από τρίτους.

Περαιτέρω, απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού το οποίο διατίθεται στο δικτυακό αυτό τόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: της αντιγραφής, της τροποποίησης, αλλοίωσης, μεταγλώττισης, διαμόρφωσης, αναπαραγωγής, διανομής, μεταβίβασης, πώλησης, αναδημοσίευσης, αποστολής δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) με οιοδήποτε τρόπο οιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματικά ή περιληπτικά) η οποία παρέχεται στο δικτυακό αυτόν τόπο με οιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής των στο Διαδίκτυο ή της διάθεσης των πληροφοριών αυτών στο Διαδίκτυο με οιονδήποτε άλλον τρόπο και σε τρίτο πρόσωπο που δεν αφορά απευθείας στην επιχείρηση που το χρησιμοποιεί.

Η εμφάνιση στον διαδικτυακό τόπο απεικονίσεων, λογοτύπων, ονομάτων, σημάτων κλπ. που αντιπροσωπεύουν την SpeechVoice ή τρίτους δικαιούχους σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους, λαμβανομένου υπόψη ότι προστατεύονται από τις διατάξεις περί εμπορικών σημάτων.

Ακρίβεια Πληροφοριών, Πρόσβαση, Τεχνικά Θέματα

Το SpeechVoice δεν εγγυάται, ούτε ευθύνεται για την πιστότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, που λαμβάνει ο χρήστης μέσω του δικτύου της. Δεν ευθύνεται για άμεση ή έμμεση ζημία, που να απορρέει από τη χρήση των πληροφοριών ή των στοιχείων του δικτυακού αυτού τόπου ή τυχόν σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών (καταστροφή αρχείων, αποθήκευση ιών κλπ.). Το SpeechVoice ουδεμία ευθύνη φέρει επίσης για τυχόν τεχνικά προβλήματα παρουσιασθούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στο SpeechVoice.org ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτόν και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Συλλογή Δεδομένων

Το SpeechVoice συλλέγει από την ιστοσελίδα του προσωπικές πληροφορίες, που έχουν εκχωρηθεί οικειοθελώς από τους επισκέπτες της σελίδας και δεν επιτρέπεται να παραχωρηθούν σε τρίτους, χωρίς την ρητή συναίνεση του χρήστη.

Το SpeechVoice συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2472/97 που εφαρμόζεται στις βάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή της λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνικών και διοικητικών μέτρων για την προστασία δεδομένων προσωπικής φύσης.

Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται από την ιστοσελίδα SpeechVoice.org θα αποθηκεύονται με τη σειρά τους σε αρχεία ιδιοκτησίας του SpeechVoice.

Κάθε πληροφορία ή στοιχείο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τους, κάθε σύνδεση, καθώς και κάθε ενέργεια, παράληψη ή πρόσβαση που δίδεται σε σχέση με τον παρόντα δικτυακό τόπο διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Χρήση από Ανηλίκους

Απαγορεύεται ρητά η χρήση της ιστοσελίδας και η αγορά από ανηλίκους.Σε κάθε περίπτωση, ενδεχόμενη χρήση από ανήλικους βαρύνει αποκλειστικά τους κηδεμόνες αυτών.

Τροποποιήσεις και Ευθύνες

Η εταιρεία SpeechVoice -Σ.ΠΑΝΑΓΟΣ OE  δεν έχει καμμία ευθύνη για ενδεχόμενη τροποποίησης της ύλης των βιβλίων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή των εντύπων από τους εκδότες ή/και τους δημιουργούς τους και σε κάθε περίπτωση, ενδεχόμενη τροποποίηση, δεν δίνει το δικαίωμα στο χρήστη για αναζήτηση του καταβληθέντος τιμήματος.

Σε καμία περίπτωση η εταιρεία SpeechVoice Σ. ΠΑΝΑΓΟΣ ΙΚΕ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Άδεια Αποστολής Email

Με την εγγραφή σας στο SpeechVoice.gr συμφωνείτε αυτόματα να λαμβάνετε τις τελευταίες ειδοποιήσεις /ενημερώσεις / newsletter, μέσω email, που θα αποστέλλονται από καιρού εις καιρόν, για να σας ενημερώσουν για τις τελευταίες αναρτήσεις βιβλίων, σεμιναρίων, δράσεων, εκπαιδευτικών προϊόντων καθώς και κάθε άλλο συναφές νέο. Παρά τα ανωτέρω, μπορείτε να διαγραφείτε από την υπηρεσία αυτή της αυτόματης ειδοποίησης, ανά πάσα στιγμή.

Σεμινάρια Ζωντανής και Ασύγχρονης Εκπαίδευσης και Περιοχές Μελών

Παρέχεται στους χρήστες η άδεια περιήγησης στον δικτυακό αυτό τόπο για εμπορική χρήση κατόπιν ρητής άδειας της SpeechVoice (χρησιμοποιώντας user id & password), εκτός εάν εκφράζεται ρητώς το αντίθετο. Οι πελάτες των εκπαιδευτικών σεμιναρίων ασύγχρονης εκπαίδευσης διατηρούν το δικαίωμα επίσκεψης στις αντίστοιχες περιοχές των μελών τoυ SpeechVoice.gr για να παρακολουθησουν όσες φορές επιθυμούν την διδακτέα ύλη.Η πρόσβαση σε όλα τα σεμινάρια SpeechVoice αφορά σε 365 ημέρες ( 1 έτος) μετά την αγορά τους. Η SpeechVoice διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβασή σας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά βούληση και αναλόγως με το εκάστοτε εκπαιδευτικό προϊόν. Συνήθως παρέχεται στους χρήστες η δυνατότητα να κατεβάσουν ( download) το εκπαιδευτικό υλικό τους εκτός αν εκφράζεται ρητώς το αντίθετο. Η SpeechVoice διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της πρόσβασης σας κατά την κρίση της και χωρίς καμία προειδοποίηση και για οποιοδήποτε λόγο.

Επιστροφές-Εγγύηση Επιστροφής Διδάκτρων SpeechVoice

   1. ΖΩΝΤΑΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ : Όλα τα ζωντανά σεμινάρια SpeechVoice καλύπτονται με 100% Εγγύηση Επιστροφής χρημάτων αν και μόνο αν ισχύει η παρακάτω συνθήκη : Θα πρέπει να παρακολουθήσετε ΖΩΝΤΑΝΑ  τις πρώτες 4ώρες οποιουδήποτε επιστημονικού σεμιναρίου SpeechVoice και αν δεν μείνετε ευχαριστημένοι για οποιοδήποτε λόγο, σας επιστρέφουμε τα δίδακτρα στο ακέραιο και χωρίς καμία απολύτως ερώτηση. Η Εγγύηση επιστροφής διδάκτρων ισχύει μόνο σε περίπτωση που οποιοσδήποτε πελάτης δεν παραμείνει ευχαριστημένος από τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Η εγγύηση επιστροφής διδάκτρων (εξόφληση ή προκαταβολή) ΔΕΝ ισχύει σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Αναφέρουμε με σαφήνεια ότι σε περίπτωση που δεν μπορείτε για οποιοδήποτε προσωπικό, επαγγελματικό ή άλλο λόγο να παρακολουθήσετε την ζωντανή μετάδοση για την οποία έχετε δεσμεύσει τουλάχιστον μια (1) ή παραπάνω θέσεις ΚΑΙ στο σεμινάριο αυτό σας προσφέρεται δωρεάν πρόσβαση στην μαγνητοσκόπηση για 30 ημέρες μετά την ζωντανή διάλεξη ( ισχύει στο 99% των περιπτώσεων), τα δίδακτρα εξόφλησης ή προκαταβολής ΔΕΝ επιστρέφονται.  Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που επιθυμείτε να ακυρώσετε την συμμετοχή σας τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την έναρξη της ζωντανής διάλεξης, στην οποία έχετε δικαίωμα πίστωσης των διδάκτρων για οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή υπηρεσία SpeechVoice (έπειτα από σχετική συννενόηση εγγράφως μέσω email). Σε περίπτωση προκαταβολής θα πρέπει να εξοφλήσετε τα δίδακτρα αυτόνομα (χωρίς ειδοποίηση από εμάς) έως και 5 ημέρες πριν την έναρξη του ζωντανού σεμιναρίου. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα σας επιτραπεί η πρόσβαση στο ζωντανό σεμινάριο και η πρόσβαση στην μαγνητοσκόπηση θα είναι διαθέσιμη μόνο κατόπιν εξόφλησης των διδάκτρων. Σε περίπτωση που καθυστερήσετε να εξοφλήσετε τα δίδακτρα του σεμιναρίου για οποιοδήποτε λόγο, διευκρινίζουμε ότι δεν προσφέρουμε παράταση στην μαγνητοσκόπηση. Η υπηρεσία της δωρεάν μαγνητοσκόπησης (bonus συμμετοχής) διαρκεί για 30 ημέρες μετά την λήξη του ζωντανού σεμιναρίου ανεξάρτητα με το πότε θα καταφέρετε να εξοφλήσετε τα δίδακτρα. Τέλος οποιοσδήποτε πελάτης έχει δεσμεύσει μια (1) ή παραπάνω θέσεις για κάποιο ζωντανό σεμινάριο και τελικά παρακολουθήσει μόνο την μαγνητοσκόπηση του (που συνήθως προσφέρεται ως bonus συμμετοχής) ΔΕΝ δικαιούνται σε καμία περίπτωση εγγύηση επιστροφής των διδάκτρων του σεμιναρίου ( είτε αυτό αφορά δίδακτρα εξόφλησης είτε δίδακτρα προκαταβολής).
   2. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΒΙΝΤΕΟ  : Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα ασύγχρονης εκπαίδευσης SpeechVoice καλύπτονται με 100% Εγγύηση επιστροφής διδάκτρων αν και μόνο αν ισχύει η παρακάτω συνθήκη  : Σε περίπτωση αίτησης επιστροφής χρημάτων έως και μια (1) ημέρα ή αλλιώς 24 ώρες  από την στιγμή της παράδοσης του σεμιναρίου ή των σεμιναρίων σας μέσω email και αν δεν μείνετε για οποιοδήποτε λόγο ευχαριστημένοι από την ποιότητα των υπηρεσιών μας, σας επιστρέφουμε τα δίδακτρα στο ακέραιο χωρίς καμία απολύτως ερώτηση. Εξαίρεση αποτελούν οι προσφορές μεγάλης έκπτωσης ( πχ Black Friday) και τα σεμινάρια που μπορούν να “κατέβουν” ( download) στον υπολογιστή σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν παρέχεται επιστροφή χρημάτων για οποιονδήποτε λόγο
   3. ΜΕΛΗ ΤΟΥ SPEECHVOICE LAB  : Τα μέλη του SpeechVoice LAB, LAB PLUS (+) και LAB ELITE δικαιούνται Εγγύηση Επιστροφής διδάκτρων σύμφωνα με τις παρακάτω συνθήκες : α) Τα μηνιαία μέλη δικαούνται 100% επιστροφή των διδάκτρων έως και 15 ημέρες μετά την εγγραφή τους στην εκπαιδευτική πλατφόρμα αν για οποιοδήποτε λόγο δεν παραμείνουν ευχαριστημένοι από τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Μετά το πέρας των 15ημερών, τα μέλη δεν δικαούνται καμία επιστροφή. β) Τα τρίμηνα, εξάμηνα και ετήσια μέλη δικαιούνται 100% επιστροφή των διδάκτρων έως και 30ημέρες μετά την εγγραφή τους στην εκπαιδευτική πλατφόρμα. Σε περίπτωση που κάποιο τρίμηνο, εξάμηνο ή ετήσιο μέλος έχει ολοκληρώσει την παρακολούθηση τουλάχιστον δυο (2) εκπαιδευτικών σεμιναρίων, δεν δικαιούται επιστροφή διδάκτρων ακόμα και εντός των 30 πρώτων ημερών.  Εξαίρεση αποτελεί οποιαδήποτε τεχνική ή άλλη δυσλειτουργία στην πλατφόρμα (από την πλευρά της SpeechVoice). Σε αυτή την περίπτωση τα μέλη αποκτούν αυτόματα παράταση παραμονής στην πλατφόρμα για όσο χρονικό διάστημα μπορεί να απαιτεί η οποιαδήποτε αποκατάσταση της “βλάβης” χωρίς  κανένα επιπλέον επενδυτικό κόστος. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης από την πλευρά της SpeechVoice, τα μέλη δεν δικαούνται επιστροφής διδάκτρων, παραμόνο χρονική παράταση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα, ίση και ανάλογη με το χρονικό διάστημα αποκατάστασης της οποιασδήποτε δυσλειτουργίας. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία διαρκέσει χρονικά περισσότερο από την διάρκεια επένδυσης στην υπηρεσία. Τα τρίμηνα, εξάμηνα και ετήσια μέλη που α) δεν έχουν παρακολουθήσει πάνω από δυο (2) εκπαιδευτικά σεμινάρια και β) ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν τεχνικές δυσκολίες, βλάβες ή άλλες δυσλειτουργίες από την πλευρά της SpeechVoice δικαούνται 100% εγγύηση επιστροφής χρημάτων και διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν την πολιτική χρονικής παράτασης στην εκπαιδευτική πλατφόρμα.
   4. Οι κάτοχοι του SpeechVoice USB δεν δικαιούνται ούτε επιστροφή των διδάκτρων αλλά ούτε παράταση παραμονής στην υπηρεσία με τα αρχικά ετήσια δίδακτρα πρόσβασης. Οι κάτοχοι του SpeechVoice USB διατηρούν το δικαίωμα ανανέωσης της πρόσβασης τους με τους υφιστάμενους όρους χρήσης και τα δίδακτρα που ισχύουν τον μήνα επανεγγραφής τους στην πλατφόρμα του SpeechVoice LAB εκτός και αν για οποιοδήποτε λόγο έχουν δραστηριοποιηθεί εις βάρος της εκπαιδευτικής πλατφόρμας SpeechVoice LAB (πχ παράνομη παραχώρηση Userame & Password  σε τρίτους, αρνητικά σχόλια, έλλειψη συμμόρφωσης με τους εσωτερικούς κανονισμούς της εκπαιδευτικής πλατφόρμας SpeechVoice LAB).
   5. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, οι κάτοχοι του SpeechVoice USB, τα μηνιαία, τρίμηνα, εξάμηνα και/ή  ετήσια μέλη του SpeechVoice LAB δεν παραμένουν ευχαριστημένοι από τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, η SpeechVoice διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την ανανέωση της πρόσβασης τους στην υπηρεσία κατά βούληση και να μπλοκάρει μόνιμα τον λογαριασμό τους.
   6. Τέλος σε περίπτωση προσπάθειας παραβίασης των πνευματικών δικαιωμάτων των σεμιναρίων, σημειώσεων ή/και άλλου εκπαιδευτικού υλικού SpeechVoice με οποιοδήποτε τρόπο ( ηλεκτρονικό, έντυπο ή άλλο), ο Όμιλος SpeechVoice διατηρεί αυτονόητα το δικαίωμα απότομης διακοπής της πρόσβασης του μέλους από όλες τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες, εκτός από τις προφανείς νομικές κυρώσεις που θα δεχτεί το μέλος σε αυτή την περίπτωση. Για την διασφάλιση όλων των παραπάνω, η SpeechVoice και η πλατφόρμα SpeechVoice LAB καταγράφει όλες τις δραστηριότητες εντός της εκπαιδευτικής πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού σύνδεσης ( Login), την IP σας, τα σχόλια και τις ερωτήσεις κάτω από τα εκπαιδευτικά βίντεο, το Username, το Password και την γεωγραφική περιοχή από την οποία συνδέεστε στην εκπαιδευτική πλατφόρμα SpeechVoice LAB.

 

Δικαιώματα Τροποποιήσεων των Κανονισμών Λειτουργίας

Η εταιρία SpeechVoice Σ.ΠΑΝΑΓΟΣ OE διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει / να μεταβάλει / τροποποιήσει τους όρους και προϋποθέσεις κατά την κρίση της και χωρίς καμία προειδοποίηση και για οποιοδήποτε λόγο. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά για τυχόν τροποποίηση (-εις) ή ενημέρωση (εις) αυτών των Όρων Χρήσης και τις Προϋποθέσεις.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου των ιστοσελίδων SpeechVoice προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον χρήστη ΟΛΩΝ των παραπάνω όρων. Σε διαφορετική περίπτωση προτείνουμε να μην χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.